Jaarverslagen

De afdeling …………… is ingeschreven bij de KvK onder nummer …………….

Het RSIN van de afdeling is …………….

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
  2. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te –­onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of -certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
  3. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
  4. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  5. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

 

Activiteiten in 20xx  (afgelopen jaar)

 

De wijze van verwerving van inkomsten

De afdeling vraagt contributie aan leden en een bijdrage in de kosten voor het geven

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

 Balans per  31-12-20XX
 (na verwerking resultaat)
 Activa   Passiva 
 Vaste activa   Reserves 
 Reserve algemeen
 Inventaris  Reserve jubileum
 Vlottende activa 
 Kortlopende schulden
 Debiteuren  Crediteuren
 Overlopende activa  Borg
 Liquide middelen  Overlopende passiva

 

 Resultatenrekening 2018
 Opbrengsten
 Kosten
 Bruto marge
 Huisvestingskosten
 Kantoorkosten
 Kosten EHBO vereniging
 Afschrijvingen
 Overige kosten
 Algemene kosten
 Rentebaten
 Resultaat